My skills, preferences, failures and achievements

I  think that we acquire skills by facing failure. What I mean by that is that we have to make mistakes in order to be successful in the future, for example when we start to ride a bicycle, we may fall many times but in the end, we achieve our goal, we can ride the bike and that, for our lifetime.

I wanted to talk about my achievements this year not only at school but also outside it.For the school part, I can say that I learnt how to be responsible and submit my homework on time even if sometimes I had a lot of it but I still managed to do them when I was asked to. I also made some new friends that were there for me when I needed their help and that is priceless.As for the part outside school, my biggest achievement is that this year I learnt how to dunk. Basketball is a true passion for me and when I finally succeeded in dunking after many years and many tries, I felt very accomplished even if I still have a lot to learn in this field.

To conclude, I can say that this year was full of memories, achievements and happiness.

I hope that next year will be even better, hoping that this coronavirus will end soon.

Նախագիծ “Տնական զանգ”

Որոշեցի ինժերական նախագծիծ անեմ ֆիզիկայի ոլորտում։ Պատրաստել եմ զանգ հասարակ նյութերից որոնց կարող եք տեսնել տեսանյութի մեջ։ Բարի դիտում…

Որոշեցի ինժերական նախագծիծ անեմ ֆիզիկայի ոլորտում։ Պատրաստել եմ զանգ հասարակ նյութերից որոնց կարող եք տեսնել տեսանյութի մեջ։ Բարի դիտում…

2019-2020 Ուսումնական տարվա ամփոփում

Այս տարի, շատերիս կարծիքով, պետք է լիներ հիասքանչ տարի, որովհետև 2020 թիվն է, բայց հակառակը եղավ կորոնավիրուսի պատճառով։ Կատարել եմ շատ նախագծեր տարբեր դասերից։

Գրականությունից, մասնակցել եմ << Սասնա Ծռեր>> նախագծին, որը  թարգմանել եմ մի հատված, հայերենից ֆրանսերեն, որը կարող եք տեսնել այստեղ։ Երեք ընկերներով պատրաստել ենք մի նոր երկարաժամկետ նախագիծ << Հետաքրքիր Փաստեր>>անունով, որը տարբեր լեզուներից նյութեր ենք հավաքել, որոնցից պստրաստել ենք նյութ, օրինակ՝<<5 Հետաքրքիր փաստ Մահաթմա Գանդիի մասին>>։

Անգլերենից մասնակցել եմ <<Just for fun>> նախագծին որը հետևյալն է, joke-եր ենք փնտրում, բեմականացնում և տեսագրում։ Մայիսի վերջին, մասնակցեցինք մի մրցույթի, որտեղ կար մեր տեսանյութը։

Պատմությունից մասնակցել եմ <<Կրթական ինքնավարություն>> նախագծին։ 4-րդ, 5-րդ և 8-րդ դասարանցիներին դասանվանդել ենք անցյալի, ներկայի և ապագայի մասին։

 

Հատված “Սասնա ծռեր” էպոսից, Ֆրանսերեն թարգմանված

Ըսկիզբն էր կըռապաշտ Խալիֆան,
Մեկ էլ Հայոց Գագիկ թագավոր.
Կռապաշտ Խալիֆան Բաղդադ կը նստեր,
Գագիկ թագավոր՝ Բերդ-Կապոտին:
Գագիկ թագավոր ծեր, ալևոր էր.
Զինք շա՛տ հարըստություն ուներ,
Զարմ ու զավակներ չուներ.
Մեկ աղջիկ ուներ, շատ տեսակով,
Անուն՝ Ծովինար խանում:
Էն ժամանակ ո՛ր թագավոր զորեղ ըլներ,
Էն մեկէլից հարկ կ’առներ:
Բաղդադու Խալիֆան շատ զոր ու զորընդեղ էր.
Ասքար արեց, էկավ վեր մեր ազգին.
Շատ առ ու ավար առավ,
Ու շատ գերի բռնեց տարավ,
Շատ ըզմեր ազգ կտրեց, նվազցուց:
Ու Հայոց Գագիկ թագավոր
Բաղդադու Խալիֆային խարջդար էղավ:

C’était le début du Khalifa idolâtre,
Et aussi du roi Arménien Gagik,
Le Khalifa idolâtre reignait sur Bagdad,
Et le Roi Gagik sur la Tour Capotine.
Le roi Gagik était vieux, et décrépit,
Il était très riche,
Il n’avait beaucoup d’enfants,
Seulement une fille,
Qui s’appellait Dzovinar Khanum.
A l’époque, si le roi était puissant,
Il prélevait les impôts à celui-ci.
Le Khalifa de Bagdad était très fort et éblouissant,
Il a réuni son armée et a attaqué notre peuple.
Il a récolté les armes sur les champs de batailles,
Il a pris beaucoup d’esclave et les a emporté avec lui,
Il a massacré notre peuple et diminué.
Et le roi Arménien Gagik,
Devint contribuable du Khalifa de Bagdad.

Famous films that moved us “Edward Scissorhands”

Edward Scissorhands is an American film directed by Tim Burton, released in 1990. It mixes several cinematographic genres, fantasy, romantic drama and comedy.
The film was shot in Florida, more precisely in Tampa Bay.

A scientist builds an animated human being — the gentle Edward. The scientist dies before he can finish assembling Edward, though, leaving the young man with a freakish appearance accentuated by the scissor blades he has instead of hands. Loving suburban saleswoman Peg  discovers Edward and takes him home, where he falls for Peg’s teen daughter . However, despite his kindness and artistic talent, Edward’s hands make him an outcast.

I have really liked the film, the characters, the sets since my childhood that’s why I would love to visit it. I really like the soundtrack because it’s scary but at the same time it’s mysterious.

04/15/2020 English Homework

1. What springs to mind when you hear the word ‘shopping’?
I see myself in a large shopping center buying clothes, shoes and electronics.
2. What kind of shops are there near the place where you live?
There are supermarkets, electronics stores and also retails.
3. What kind of shops do you like most going to?
I like to go to the shoe and electronics store because I love it.
4. What do you enjoy buying?
I like to buy shoes and electronics.
5. Do you prefer shopping by yourself or with somebody?
I prefer with someone else to know their opinion on the object I buy.
6. Do you buy online? What for?
I buy shoes and electronics online.
7.Is window shopping a total waste of time?
Not for me because I liked it when I was a child, going to stores just to look at the objects.

Project “ Virtual Journeys” ,translation of Angelina Arzumanyan’s journey.

Translated from armenian. Angelina Arzumanyan’s journey.

One of the most famous cities in the world, Paris, has become the aspiration of millions.
Some are drawn to original architecture, some to the kitchen, some just want to see the Eiffel tower and take pictures.

Having spent almost a week in the city of love, I can assure you that you will not regret it if you visit. It is simply impossible to overlook the buildings of the city. Its narrow streets make for unbelievable pleasure. In every corner of the city you can try the masterpieces of French cuisine. Every hour of the day is different. You should check the temperature of the day / hour in advance. You must have a raincoat or waterproof jacket for safety. If you get lost or don’t find the place you want, you can ask locals in English. Knowledge of French is not required. In addition, Google map works very well and you can quickly navigate with your smartphone.

If you are in Paris, then you should definitely take pictures of the Eiffel Tower. If you have enough time, I recommend climbing the stairs instead of taking the elevator. The view that opens from the tower is simply incredible. Evening lights are bright and the round-the-clock tower shines. There is also a zip line on the tower. Active entertainment lovers will definitely like this. The Eiffel has three floors. Inside there are shops, food shops, but I wouldn’t recommend shopping there. In France, everything is expensive, and more on the tower.
 You can’t imagine how excited I was to visit the Louvre Museum. It was the most important point for me in Paris. One can easily get lost there. The unique masterpieces of art were dizzying. One day it is not enough to explore the museum. It should take at least a couple of days. You can turn around with the guide or pay at the entrance to get the audio. The choice is yours. There are also shops and food outlets here. You will definitely have nothing to lack. There are a variety of souvenirs and stationery in the Louvre that can only be found there. Despite the high price, I think it’s worth getting some. 
Not less interesting is the Orsay Museum. It is famous for its self-portrait of Van Gogh. This multi-storey building will not leave anyone indifferent. Everyone will find their works of interest here.

I think it’s the dream of many to be in Disney land. Unfortunately, I must say that you will not enjoy it and your perceptions will not be justified. You have to stand in line for about an hour. You must queue at least two hours to enter each attraction. I assure you this is a senseless watch. If you can’t imagine your visit to Paris without attractions, I have a better idea for you. The Jardin d’Acclimatation Park is a great option for hiking with friends or with children. The park was built in 1860-70. After 9 months of repair, on September 4, 2017, it received a new breath. 17 new attractions have been added, and the old ones have been renovated and now there are 40 attractions in the park. The park has no age limit. Both children and adults can find interesting things for them. You can watch 3D movies about animals, sit down for extreme attractions or just take a stroll. A small part of the garden is a farm. There are different animals and birds. Another is Asian-style Seoul Park. In short, you will not get bored.

Anako boat is a great place to spend the evening. Every Friday there are parties dedicated to the music of different nations. I was there when it was Armenian Day. Apart from the Armenians, there were representatives of other nationalities who studied Armenian songs and dances with great pleasure.
Of course, I can’t help mentioning that Paris is a really dirty city, especially the subway. It is not a good option for a long-term stay. Anyway, you can go to Paris to study. Visiting one of the universities there, I realized that I wanted to go back to that great educational environment.
In Paris, you are very likely to be mugged. Be alert as much as possible. Always keep your hand on the bag, otherwise, pickpockets will easily take its contents.

This was, of course, the least I presented from Paris. If you have decided to go to Paris, search in advance and find the one that interests you most. Don’t forget about beautiful photos.

Իմ ժամանակը

Օրագիր

Քանի որ մենք մեկ ամիս տանն ենք լինելու արտակարգ իրավիճակի պատճառով, 2020թ․ մարտի 19-ից միչև ապրիլի 14-ը կազմելու եմ օրագիր։

Մարտ 19 2020
Այսօր, ես զարթնեցի ժամը 11-ին, նախաճաշեցի, որպեսզի ուժերս հավաքեմ ու դասերս անեմ։ Դասերս անելուց հետո, ժամը 3-ին, Տիկին Սոֆյայի և մեր դասարանից մի 11 հոգով տեսազանգով դաս անցկացրինք։ Տիկին Սոֆյան, որպես այդ օրվա առաջադրանք, հանձնարարել էր Է․ Հեմինգուեյի էսսեներից կարդալ, որպեսզի քննարկենք։ Այդ դասից հետո, մոտավորապես 3 ժամ համակարգչային խաղեր խաղացի, հետո կինո նայեցի մինչև առավոտվա ժամը 2-ը։

Մարտի 20 2020
Այսօր զարթնեցի ժամը 11-ին, նախաճաշելուց հետո, որշում եմ երեկվա օրագիրը գրեմ, որ չմոռանամ։ 1 ժամ դաս անելուց հետո, որոշեցի համակարգչային խաղեր խաղամ՝ 3 ժամ։ Իրիկունը հայրիկիս օգնեցի տան գործերում։

Մարտի 21 2020
Այսօր ես զարթնեցի ժամը 11։30-ին: Համակարգչով աշխատելուց հետո մամայիս և քրոջս հետ գնացինք «Երևան Սիթի»՝ գնումներ անելու։ Երբ վերադարձանք, որոշեցի էկլեր սարքել։ Ապա՝ 3 ժամ համակարգչային խաղեր խաղալուց հետո որոշեցի գնալ քնել։

Մարտի 22 2020
Սովորաբար արթնանում եմ 11-ի մոտերը, բայց այսօր արթնացա ժ․12-ին։ Մի քիչ դաս անելուց հետո, 2 ժամ համակարգչային խաղեր խաղացի, և, որպեսզի ակտիվությունս չընկնի, որոշեցի տանը բասկետբոլ խաղալ։ Ընկերներիս հետ խոսեցի, հետո որոշեցի գնալ քնել։

Մարտի 23 2020
Զարթնեցի ժամը 11։30-ին։ Պապայիս հետ մեր բակը մաքրեցինք, պահեստը ներկեցի, որպեսզի ավելի սիրուն երևա։ Ընտանյոք սկսեցինք 1000հատանոց փազլ սարքել։ 1 ժամ համակարգչային խաղեր խաղալուց հետո, բասկետբոլ խաղացի տանը։ Ընկերներիս հետ խոսեցի և քնեցի։

Մարտի 24 2020
Զարթնեցի ժամը 12-ին: Տիկին Սոֆյայի հետ տեսազանգ արեցի, ոպեսզի իմանամ՝ ովքեր են ռադիոթատրոնում կարդալու։ Համակարգչային խաղեր խաղացի, ընկերներիս հետ խոսեցի